Dating site for unge Nyborg

Hilsen Kirsten Hej Kirsten, Jeg citerer fra Personalhistorisk Tidsskrift: "Louise Ulrikka Ave, f. Jeg vil meget gerne se hans skifte, som benbart findes, men har endnu ikke haft chance for at komme til Odense for at finde det. Jeg har, ved Slid, mje, arbeide og Credit, nafnlig bragt det dertil at ieg er bleven ejere af en sdegaard her i Fyen Juelskou kaldet, og destovrre ! Mange hilsener Kirsten Nyborg Kbstads Skifteprotokol XIV, 1747-89, fol. er iblant de Proprietariers tall, som paa Gaard og Godz har mist nsten all hornkvg, saa det seer bedrveligt ud for mig og mine fattige Bnder. Johan Ludvig von Holstein Hands Kgl: Mts: betroede Geheimeraad herre til Leyregaard" "Naadige Herre! etninger med 88 forretninger fordelt over hele landet hvilket også betyder, at vi tilbyder dig et bredt udvalg af cykelmodeller og mærker.Udvalget af cykler er dog ingen tilfældighed, eftersom disse er nøje udvalgte af vores eksperter på baggrund af høje forventninger til design, teknik, holdbarhed og økonomi. stor passion og glæde for cykler, som skyldes de mange fordele og glæder, som disse bidrager med i hverdagen!

Jeg er i besiddelse af diverse materialer, s som stamtavler eller optegnelser om de nvnte familier. Jeg fik hjlp til tydning af Ivers dd her, [dis-danmark.dk] og medmindre jeg har lst forkert, s har jeg brug for nye input. ______________ Om KALLAGER: I Vitus Bering Ingerslevs: "Slgtsnotater: Slgtstavle over efterkommerne af nordmanden Hans Poulsen, kaldet Kallager 1767-1841", 1977, er oplyst, at "HANS POULSEN var fdt i Norge p GRDEN KALLAGER, som sn af PAAVEL LAERSEN KALLAGER (1746-1802) og ANE HANSDATTER KALLAGER (1741-1807). - Stednavnet KALLAGER findes ikke i det nuvrende Danmark, men ogs andre steder i Norge. 52, stadig er bevarede, at hans far var Ljtnant ved et Kavalleriregiment,"ved det forhen reducerede Brochenhuusiske Regiment i nogle og 40 Aar".Iver er fra Sallerup - det eneste jeg har fundet (p Krabsen), er Sallerup i Prst Amt. PAAVEL LAERSEN KALLAGERS forldre var LAERS PEERSEN, fdt 1710) og MARI PAAVELSDATTER). Han havde tjent bde Kongens farfar og kongen selv "og i samme Charge, i krigs- og fredstiid, saaledes iagttaget sin allerunderdanigste Sevoir, at hans minde erindres endnu af dem, som har kiendt ham". 9, at se at 1731 lagdes gods i HERFLGE, som tidligere l under Rudholt, under Billesborg, bl. 1-22, hvoraf to er de, 1 er Skolehus og 2 beboes af Kaptajn Schrder og Ljtnant KALLAGER". Hendes brn - der nvnes p skiftet efter hende - var: a) JOHANNE CHRISTENSDATTER (MRK), gift med Hrer ved Latinskolen i Nyborg, siden Sognekapellan til Assens og Kjrum (Wiberg 76:9) 5/1 1684-30/7 1696)SALOMON JACOBSEN HIRSCHNACH. c) CLAUS HENDRICHSEN, hvor han er at finde vides ikke.Han er tidligere forpagter p Andholt - hvor eller hvad er det? Det vil sige, at Johanne br vre lillesster til Dorthea Marie. KALLAGERGRD, der ligger ved Geithus Station mellem Drammen og Hnefos, kan som oprindelig odelsgrd fres tilbage til HARALD HAARFAGER (konge 872-930)." Ingerslev siger videre, s. Oplysningerne er fra Kristiania Rigsarkiv og fra Landsarkivet i Viborg og givet af Falcon i lborg". (Jeg har gennemset Herflge Kirkebog for spor efter Ljtnant Kallager, uden at kunne finde nogen). Bager i Nyborg KNUD Hansens frste kone BIRGITTE NIELSDATTER (dd 1672) var frste gang gift med CHRISTEN MRK "boendes i Nyborg" (nvnt 1605, men da muligvis som en ung og endnu ugift mand). - Det skal nvnes at KNUD BAGER havde brn til db i Nyborg Kirke: a) CHRISTIAN KNUDSEN (dbt 24/9 1652). c) "Knud Bagers Barn Christnet oc bleff kald" (dbt 28/6 1657).Her kan du efterlyse aner, som du selv har opgivet at finde. Frederik Lunn fortstter: "De havde tilsammen 4 Brn, nemlig 1. Da KALLAGER i 1735 gtede DOROTHEA EGLEF, blev han medejer af Holmens Hus, men solgte straks sin Anpart til sin tilkommende Medsvoger H. Men endnu sknnere er det, ved at eftersge disse Slgtninges senere Livsforhold, at se, hvilket Sammenhold der er vedblevet at bestaa imellem Sskende og Sskendebrn, efter at de hver isr har dannet Familier, hvilket navnlig viser sig ved, at de mere konomisk velstillede, har taget sig af de mindre velstilledes Brn, som de har opdraget som og med deres egne". S vidt Frederik Lunn i 1884, hvis fremstilling fuldstndig ligger til grund for udredningen af slgtsforholdet tilbage til hollnderen Petter Eckleff i Brge Lunn: "Slgtstavle over efterkommerne efter Hans Pedersen Lunn samt Stamtavle over forfdre til Etatsrd C. Skipper CHRISTOFFER ECKLEFF, dbt 25 Marts 1647, dd 1718 (begr. De fandt alle, med undtagelse af Peder Madsen, deres Hvilested paa Frue Kirkegaard i Nyborg." I "Personalhistorisk Tidsskrift" 2004:1, s. behandler Finn Grandt-Nielsen: "Hollnderfamilier p Sprog", hvor han har mange nye oplysninger om HIERONYMUS ECHLEFF og hans efterkommere. ved Birgit Bjerre Jensen af Landbohistorisk Selskab, 1995 er p siden angivet som II, side 132 ff.Husk at lse indlgget Vigtig: Til nye brugere af Ane Efterlysning, inden du gr i gang. Frederik Lunn fortstter: "Hollnderen Petter Pettersen havde flere Snner, og der opstod efter disse en vidtforgrenet Slgt af Navnet Eckleff, mest sfarende, som tildels bevarede sine nedarvede hollandske Fornavne, medens nogle Fornavne efterhaanden blev fordanskede, f. Mathias blev til Mads, Petter blev til Peder, og naar saaledes den indvandrede Petter Eckleffs Snnesns Sn, som ble Svigerfader til den nulevende Slgt Lunns Stamfader, i Nyborg Kirkebog og andre Steder er skrevet MADS PEDERSEN, saa har dette vistnok skullet vre efter Forfaderen MATHIAS PETTERSEN. Privilegium paa at herbergere de rejsende, som fra Sjlland maatte ankomme, efter at Fstningens Porte vare lukkede om Aftenen; ligesom han ogsaa maatte herbergere saadanne Rejsende, som for at betjene sig af fjeligt Vejr eller Vind vilde om Natten eller i Morgenstunden rejse over Bltet til Sjlland; de nvnte Rejsende maatte han for billig Betaling forsyne med Vin, Brndevin og l, men maatte i vrigt ikke understaa sig at gre de i Byen Nyborg priviligerede Gstgivere Indpas i deres Nring, langt mindre med hemmelig Underhandling med Vognmndene og Frgefolkene drage de Rejsende til sig, saafremt han ikke vilde derfor tilbrligen anses. November 1730; hans Enke (Ane Knudsdatter) fortsatte Nringen i Holmens Hus indtil sin dd den 9. 30/9), gift med MAREN MIKKELSDATTER, dd 1701, 52 Aar gammel. HILLEBORG ECKLEFF, dd 1677, gift med Borgeren MIKKEL JOHANSEN, dd 1674, og Vognmand PEDER HANSEN, dd 1677. en skildring af Skipper CHRISTOPHER (HIERONIMUSSEN) ECKLEF SPROE i Nyborg. 133 gengives en historie, som Professor, Stiftsprovst Jacob Pingel efter sin salig moder har haft den godhed at meddele Bgh, "nemlig at en Mand, ved Navn HENRICH ECKLEF, af Holsteensk Adel, som fordum skal have vret Page, og siden blev Cammer-Junker, uden Tvivl hos Kong Friderich den Anden, skulde ved en egen Lejlighed vre blevet gratificeret med Sproge og maaske flere er i eller ved det store Belt liggende.

Dating site for unge Nyborg

Og husk, at det primrt drejer sig om afdde slgtninge! Slgtsnavnet Eckleff er ogsaa efterhaanden gaaet over til EKLEF, og i de sidste Generationer er det skrevet EKLEV. Det er vanskeligt at bestemme sig nje i slige Ting, hvor man har ickun en particulair Beretning at gaae efter, hvor Hukommelsen let kan fejle, man veed icke, hvorvidt Beretningen stemmer overens med eller strider imod de Beviiser, Skider og Adkomster, som nu vrende Ejere til saadanne er nrmere kan foreviise.Vr forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan vre levende. fdselsr 1760 for Thomas Bruun og 1763 for Dorthea Marie Frydendahl. Hvad Haandtering MADS ECKLEF tidligere havde drevet vides ikke, men i Aaret 1722 kbte han en Ejendom, som laa udenfor Nyborg Fstnings Strandport lige ved den dervrende Skibsbro, hvorfor Huset kaldtes HOLMENS HUS, og det havde i Aarhundreder vret Herberge for Sfolk. Imidlertiid tvivler jeg icke det mindste Maade om HENRICH ECKLEF selv nogensinde skulde beboet samme.Deres to brn fr navnene Sophia Magdalena og Iver Mattha, hvoraf det sidste jo passer med Maries frste mands navn. Jeg har kontaktet Fborg, som heller ikke vil kendes ved 'min' Jens. Frue Cancellie-Assessorinde Dorthea Kallager, fdt Eilf, udfrt til Kullerup Kirke (fra Nyborg) 19de September 1778, gl. Hun og Manden Kancelli-Assessor JOHAN NICOLAI KALLAGER til Juulskov (ca. Professor Holm havde foregivet, at der var ikkun een eneste Datter og Arving efter hende hvis Navn han ikke vidste, men at hun var gift med Sr NIELS BRINCH nu Fuldmgtig ved Kongens Bryggerhuus i Kibenhafn, som havde befuldmgtiget Hr. Dette fremgr af biografien i "Wibergs Prstehistorie", nr. MAGDALENE SUSANNE KALLAGER har i sine optegnelser flgende om sin datter CHRISTIANE DOROTHEA NRAGGER: "2. Hans enke bortskdede i 1760 Juelskov for 34000 rigsdaler til birkedommer Friederich Bagger (Biografi om ham ved Ejnar Pedersen i Svendborg Amts Aarsskrift 1920 med billede af Juelskov i det 18. Hovedgrdens nste ejer nvner, at Kallager vanrgtede godset og forhuggede skovene. LAURIDS FRIBORG, dde 29/9 1794 i Nyborg, 53 r gammel. "Kort fr Mortensdag 1663 havde han indskibet i sin egen skude 9 Td 1 fjerding Smr, 8 skipp. bler, 6 tdr gryn, 1 lst norske sild; skuden, som HANS NIELSEN var skipper p, forliste mellem Stevns Klint og Men p vej til Kbenhavn (Nyborg Tingbog 1664, 1. - Det br undersges, om denne Hans Nielsen var svigerfar til PEDER PEDERSEN GOMME og derved far til bager KNUD HANSEN. 3 Januarii 1757 CHRISTIAN WILHELM Forvalteren til Lungholm Sr Niels Brinchs liden Sn hans Daab Confirmeret. CHRISTIAN WILHELM BRINCH blev dbt i Olstrup Kirke, Musse Herred, Maribo Amt (Opslag 22): "Mandagen d. Nyborg Kirkebog, Begravelser 1700-1730 (opslag 16): 1704 Den 10 Marti loed THILSKE Sal. Moder ANNE PEDERSDATTER i Vor Frue Kirkegaard ved den Vester Ende under ad dend Latinae Skole klocken tolff slet, hindis Alder 78 Aar. P trods af alle de siden 2007 her i denne trd givne data vedr.Grunden til at jeg selv 'ender' i Korup-Krogsblle er, at min tiptipoldefar - Jens Nielsen Erreboe - som jo nok m have vret en slgtning hvis ikke deres barn (? Han kan selvflgelig have boet der en tid, men han stammer ikke derfra. Professor Holm til at besrge Liigets Jordefrd og imodtage hendes ringe Effecter paa samme Arvings Vegne, som en Kyndig Mand og derfor at vilde forskaffe Sr Brinchs/Afkald til frigheden; derimod gaf nu Hr. Ljtnantinde Frue ANNE CATHRINE KALLAGERs datter hed MARGRETHE CATHRINE KALLAGER (f. I Johan Nicolai Kallagers tid blev Juelskov besgt af Pontoppidan, der i sin "Danske Atlas", III, som forel trykt i 1767, bl. skriver: "Dens Eyere er nu Kancellie-Assessor Johan Kallager. Var tilforn Juule-Dags Aften bleven hjemmedbt af Sogne-Prsten Velrvrdige Hr. Mller i Taagerup hans ldste Jomfrue Datter, Sr Snberg i Nachskou, Forvalteren ved Christiansholm Monsieur Friederich Sletting, Forvalteren ved Bremervold Monsieur Jens Thouboe, Fuldmgtigen ved Hybyegaard Monsieur Sren Holst". 3 Januarii 1757 CHRISTIAN WILHELM Forvalteren til Lungholm Sr Niels Brinchs liden Sn hans Daab Confirmeret. DORTHEA MADSDATTER ECKLEFF, gift med JOHAN NICOLAI KALLAGER til Juulskov og hendes slgt, vil jeg her dog give udtryk for min forundring over, at senere tilkomne slgtsstudier p nettet, der ogs berrer dette gtepar, p samme tid kan gengive min personligt nedskrevne begrundelse for, ordret at citere et slgtshistorisk vrk fra 1884 - som om disse ord var deres egne, og ikke oprindeligt mine - og samtidig gre "PETTER PETTERSEN ECKLEFF" p Sprog 1580 til hendes forfader (Ivrigt i en kronologisk ganske umulig sammenhng). Du kan fortsat lse og sge i de gamle indlg Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlg Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i trden, fr du deres mailadresse ved at klikke p navnet. Adressen kan vre ndret efter at indlgget er skrevet.Cykling virker afstressende og giver velvære, får dig tættere på naturen og er desuden en enkel og økonomisk livsstil, som du får mere energi af.


dating site for unge Nyborg-35dating site for unge Nyborg-43
Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *